Náš otevřený program

Po 16 letech je čas na změnu!

Samospráva a státní správa

Blíže k občanům

 • Přiblížíme samosprávu města lidem, budeme se pravidelně setkávat nejen s občany, ale i se společenskými a zájmovými organizacemi. V rámci města vytvoříme diskusní platformu. Umožníme internetové konzultace město- občan / dotazy, návrhy, řešení/.

Efektivnost a pracovitost se cení

 • Chceme pracovníky úřadu, kteří jsou ve své práci aktivní, řeší problémy lidí, dodržují lhůty jednotlivých žádostí a jsou nápomocni občanům a ostatním subjektům ve městě.

Konec protekcionismu

 • Na městských odborech a organizacích budeme požadovat kvalitu odvedené práce, skončit musí protekcionismus, alibismus a neřešení problémů.

Boj proti korupci

 • Provedeme audity stávajících rozsáhlých staveb v Domažlicích za účelem zjištění efektivity vynaložených finančních prostředků města a následného finančního zabezpečení těchto staveb.

Pomoc v energetické krizi

 • Prostřednictvím odborné a bezplatné konzultace budeme napomáhat občanům a malým firmám, které zasáhne energetická krize.

Bezpečnost ve městě

 • Zvýšení bezpečnosti a pořádku chceme zajistit ještě účinnější spoluprací Městské policie s Policií ČR a jednotkami integrovaného záchranného systému. V rámci bezpečnostních opatření ve městě chceme pokračovat v aktivním seznamování dětí a mládeže s negativními jevy v oblasti drog, prostituce a hazardu. Podpoříme vzdělávací a preventivní programy. Zavedeme pěší hlídky strážníků Městské policie.

Sociální a zdravotní oblast

Zlepšení péče

 • Zkvalitníme veškeré sociální služby spadající pod Město. Budeme kontrolovat jejich práci a řešit případné problémy. Chceme spolupracovat i s dalšími sociálními službami.

 Město bez bariér

 • Bezbariérově zpřístupníme městské organizace a stavby, nemocný a starý člověk není přítěží společnosti. Na nových přístupech k této oblasti budeme spolupracovat se seniory, jejich organizacemi budou pro nás partneři – spolupráce s Radou seniorů, Sdružením zdravotně postižených a dalšími organizacemi.

  Chceme zrealizovat rekonstrukci bývalého domu seniorů Pod branou.

Lidé z Domažlic a okolí potřebuje kvalitní nemocnici

 • Ve spolupráci s Plzeňským krajem podpoříme sociální zabezpečení kvalitního personálu v Domažlické nemocnici, tak aby se nemocnice stala vyhledávanou a respektovanou. Vytvoříme funkci zdravotního ombudsmana.

Dostupné sociální a zdravotní služby

 • Vytvoříme podmínky a investiční pobídky pro práci obvodních, speciálních lékařů a pohotovosti, požadavkem na zajištění a zkvalitnění péče.

Školství

Výuka baví

 • Zajistíme finanční podporu ZŠ a ZUŠ, která povede k lepšímu materiálně -technickému zabezpečení vyučování a zároveň ke zvýšení kvality výuky. Připravíme vznik 0 ročníku na ZŠ, společně se pokusíme o větší spojení školy s nadstavbou volného času u dětí.

Podpora žákům v nesnázích

 • Zaměříme se na dopady Covidové pandémie a nutnost pomoci v doučování žákům, kteří danou pomoc potřebují, postarat se o ohrožené děti mj. bezplatným stravováním.

Podpora učitelek, učitelů v MŠ

 • Podpoříme větší kreativitu učitelů MŠ, kteří pak svým tvůrčím přístupem mohou zkvalitnit činnost MŠ.

 • Chceme stabilizovat a navýšit místa v předškolních zařízeních – mateřských školách a jeslích Sluníčko.

Životní prostředí, doprava

Čisté město

 • Zajistíme měření kvality ovzduší v okolí škol a náměstí. S ohledem na zdraví nás všech pak z těchto výsledků vyvodíme případné omezení dopravy.

Nákladní doprava mimo město

 • Pokusíme se urychlit realizaci obchvatu Domažlic ze směru od Klatov na Folmavu. Budeme usilovat o zařazení silnice I/22 Domažlice – Klatovy do systému výběru mýta.

Městská doprava pro občany

 • Rozšíříme spoje MHD podle potřeb občanů města včetně Havlovic a Valchy. Zajistíme nové přístřešky u zastávek MHD. Chceme volné jízdné pro dárce krve, seniory nad 65 a děti do 15 let.

Zeleň ve městě

 • Budeme dbát na zvýšení kvality a množství městské zeleně a její postupnou obnovu, zasadíme se o více finančních prostředků pro Technické služby k zajištění častějšího sekání trávy a úpravy zelených ploch.

Starost o zvířata

 • Vylepšíme podmínky v útulku pro psy v Havlovicích

 Průmyslová zóna

 • Z pohledu životního prostředí a možných nedobrých dopadů na zdraví lidí, nebudeme rozšiřovat průmyslovou zónu v oblasti zimního stadionu.

Komunikace a chodníky

 • Urychlíme potřebné opravy komunikací a chodníků včetně rozšíření parkovacích ploch především na sídlištích. Nutné jsou i rekonstrukce chodníků v parcích, jakož i cest na hřbitově.

Volný čas, kultura a sport, turistický ruch

Sportovat může každý

 • Otevřeme s konkrétními podmínkami sportoviště v majetku města i dalším uživatelům. Zapojíme více Info centra pro komplexní služby, sportovcům, turistům i místním obyvatelům pro využití volnočasových aktivit.

 • Rozšíříme síť cyklostezek v katastru Domažlic.

Koupaliště a aquacentrum

 • Budeme se věnovat kvalitě a pestrosti služeb na koupališti v Babylonu a chceme zde vybudovat občerstvení Domažlického městského pivovaru.

 • Budeme usilovat o proměnu Jezera v Domažlicích na otevřené koupaliště.

 • Rozšíříme areál Plaveckého bazénu o venkovní bazény a sportovně relaxační plochy především pro rodiny s dětmi.

Injekce pro kulturu

 • Chceme nadále efektivně rozvíjet kulturní oblast ve městě, podpoříme finančně činnost MKS s možností rozšíření kulturních akcí pro občany zdarma. Chceme větší provázanost MKS s dalšími kulturními a společenskými organizacemi.

Volnočasové programy pro občany

 • Budeme spolupracovat se všemi organizacemi, které umožňují lidem odpočívat, relaxovat a užít si kultury. Vytvoříme akční programy pro rozvoj této činnosti. Vybudujeme hřiště s aktivními cvičebními prvky pro starší věkové hranice.

 • Vybudujeme tzv. Mateřské centrum, jako možnost vzájemného setkávání se maminek s malými dětmi.

Modernizace dětských hřišť

 • V rámci rozvoje sportu chceme zmodernizovat dětská hřiště ve městě s aktivním podílem rodičů.

Fond pro dětské aktivity

 • Podpoříme dobrovolné organizace či spolky, které se věnují mládeži. Vytvoříme fond na podporu dobrovolníků, kteří se ve volném čase věnují dětem.

Vzkvétající turistické město

 • V rámci podpory turisticky chceme spolupracovat s podnikateli v cestovním ruchu na akcích pro občany města i turisty.

 • Pokusíme se celoročně otevřít Čerchov občanům a podpoříme zde potřebné aktivity podnikatelů.

 • Zrekonstruujeme stezku na Baldov a na Baldově vybudujeme rozhlednu s pohledem na naše krásné město.

Podnikání

Spolupráce na projektech města

 • V rámci podnikání vytvoříme úzké vztahy, Město – podnikatelé, včetně setkávání se s hospodářskou komorou, případně dalšími podnikatelskými subjekty ve městě.

Sdílení zkušeností

 • Budeme uskutečňovat setkání MKS, Info centra a podnikatelů v pohostinství, ubytování a cestovním ruchu k výměně zkušeností a realizace vzájemné spolupráce.

Nezdravá konkurence nepomáhá

 • Nechceme z pozice města vytvářet nezdravou konkurenci podnikatelským aktivitám.

Rozvoj města

Rozvoj města pod dohledem

 • Současné vedené města nepostavilo žádný byt, my se zavazujeme k výstavbě desítek nových městských bytů. Chceme dostupné bydlení pro nejzranitelnější skupiny obyvatel, jako jsou senioři nebo rodiny s dětmi.

 • Zrychleným auditem chceme posoudit rozvoj města i s ohledem na územní plán. Nechceme stavební uzávěry, o kterých by rozhodovala úzká skupina lidí, chceme v tomto realistický a odborný pohled na rozvoj města s aktivním přístupem občanů.

Dostupné bydlení pro všechny

 • Naším zájmem je udržet mladé lidi ve městě, vytvoříme podmínky pro budování bytových domů ve více lokalitách města. Regulací a následnou realizací na pozemcích města zajistíme, aby nedocházelo k předražování nemovitostí.

 Podpora aktivit města

 • Dobrou spoluprací se stavebními firmami ve městě, zajistíme podporu městských aktivit. Budeme usilovat o výstavbu parkovacího domu.  

Zahrádkářské kolonie

 • Připravíme nové pozemky pro zahrádkářské kolonie s možností pronájmu zahrádek občanům města. Vytvoříme podmínky pro vznik mikro zahrádek na sídlištích.

Pokud nám dáte svým hlasem důvěru, brzy vám dokážeme, že jste rozhodli správně. Vždy se totiž dají dělat věci jinak, slušněji a lépe.

Zavolejte nám

Kde sídlíme

Thomayerova 170

344 01 Domažlice

Copyright © Domažlice pro všechny 2022